Battery Recycle Packaging

生活中常使用到的電池,使用後如果不當丟棄,會造成土壤長期無法使用以及造成嚴重的水質汙染,也間接對人體造成傷害。
此包裝的設計,除了保有回收功能外,紅綠區域的設計,可清楚分辨新舊電池。每當使用者回收一顆廢電池,就能看到自己對環境保護的貢獻。

Extra Info.
Layout / Design : Yi Xuan-Li , Pei Yu-Li , Huai Xuan-Cyan
Typography :Yi Xuan-Li
Package : Ji-Chen , Yi Xuan-Li, Pei Yu-Li , Huai Xuan-Cyan