Taiwan Fruit Packaging Brand

運用四季水果創新出台灣傳統花布的元素,發展成手提環保袋並與包裝紙盒做結合,使一次性包裝有了再利用的價值。期許台灣水果經由創新視覺意象與獨特包裝結構建立起品牌認知,讓全世界有機會因為水果而認識台灣。

Extra Info.
Layout / Design : Yan Lin-Chen , Huai Xuan-Cyan Typography : Yi Pei-Kao , I Chi-Hung
Package : Yi Xuan-Li , Ji-Chen